Tavaszi szókereső Facebook Nyereményjáték 2023


A Karter Ablak Kft. Facebook nyereményjáték részvételi feltételei – és játékszabályzat.

KÉRJÜK, CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1. A Játék szervezője

Tavaszi szókereső! – elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:” Játék”) szervezője: A KARTER ABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Malom utca 10. Cégjegyzékszám: 03 09 119402; Adószám: 11711890-2-03) (a továbbiakban:” Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Szervező a Játékot a játékosok részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán fb.me/ablakkarter.hu (továbbiakban: “Karter Ablak Facebook felület”) keresztül hirdeti meg.

2.2 A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, teljesen cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

a.) a Karter Ablak Facebook felületen található Játékhoz megadja a szükséges engedélyeket a Facebook-on keresztül az alkalmazás futtatásához (regisztráció), majd tetszikeli (like-olja) a Karter Ablak Facebook felületet, mint hivatalos Facebook oldalt és a Karter Ablak Facebook felületéről nem tetszik-el le a játék befejezéséig (azaz nem nyom unlike gombot a Játék befejezettéig) és

b.) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Karter Ablak Facebook felület oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, Jelen Játékszabály pontjaiban írtak szerinti kezeléséhez.

2.3. A Játékból ki vannak zárva és nem vehetnek részt az Karter Ablak Kft. mint Szervező valamint dolgozói, munkavállalói, alvállalkozói és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Karter Ablak Facebook felülethez való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek egyedül azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen anyagi felelősség nem terheli és az ezzel kapcsolatos felelősségét teljes egészében kizárja. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail, postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, mindennemű felelősségét kizárja.

2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2023.05.08-tól 2023.05.01. 23:59-ig tart.

Sorsolás napja: 2023 május 02.

A játék elnevezése: TAVASZI SZÓKERESŐ

Egy nyertest sorsolunk ki minden olyan résztvevő közül, aki megfelel a nevezési követelményeknek 2023.05.01-én. A nyertesekkel ezután a Karter Ablak Kft. személyes üzenetben veszi fel a kapcsolatot az adott közösségi média csatornán (Facebook).

4. A Játék menete

4.1 Minden olyan személy, aki jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint jogosult a játékban való részvételhez és a „TAVASZI SZÓKERESŐ” nyereményjáték helyes megfejtését kommentben megírja, és tetszikeli (like-olja) a Karter Ablak Kft Facebook oldalát (a Szervező) 1db bruttó 30.000,-Ft (HUF) értékű 58*58 cm-es fehér színű Gealan műanyag bukó-nyíló ablakot (továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki nyilvános sorsoláson, amit a szerencsés nyertes Szervezőtől ajándékba kap, amennyiben a jelen pontban leírt összes feltételnek együttesen megfelel.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 Amennyiben a Játékos, megfelel a Játékszabályzatban kiírt minden feltételnek, úgy a Szervező tájékoztatja őt az Ajándék átadásáról is, nyilvános posztban az Karter Ablak Facebook felületen és privát üzenetben is.

5.2 Az Ajándék pénzre nem váltható, az Ajándék másra át nem ruházható.

5.3 A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

5.4 A Szervező kizárja a Játékból a Játékost, ha a Játékos részére az Ajándékot azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek.

6. Adózás, költségek

6.1 Az Ajándékhoz tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.2 Szervezőt az Ajándék fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség (Szállítási költség, Beépítési díj) nem terheli!

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 A nyertes Játékos nevét és Facebook profilképét a Szervező a nyertes beleegyezésével, mindenféle ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A megadott személyes adatok kezelője: Karter Ablak Kft.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor az Ajándék kézbesítéséhez szükséges, nélkülözhetetlen adatait (név, cím, postacím, stb…) a Szervező a jogszabályoknak megfelelően a kézbesítés céljából megfelelően kezelje, továbbá beleegyezik abba, hogy a Játék időtartama alapján a megadott adatokat felhasználja. Szervező a Játék vége után köteles a címeket törölni.

7.5 Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a Játékos: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező az Ajándék termék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos az Ajándékot nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.2. Ha a Játékos (komment írás, posztolás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9. Moderálás

9.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden a Karter Ablak Facebook felületen lévő felhasználói tartalom közlését megtagadja, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót, mint Játékost kizárja a játékból.             A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

10. Záró rendelkezések

10.1 A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

10.2 A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

10.3 A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a Játék során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.facebook.com fb.me/ablakkarter.hu honlapon, valamint a karterablak@gmail.com email címen kérhetők.

Baja, 2023. április 08.

Karter Ablak Kft.

Karter Ablak Facebook.

Karter Ablak Kft.
6500 Baja, Malom utca 10.
Magyarország

KÉRJÜK, CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!